Kammarkollegiets omdöme

Kammarkollegiet auktoriserar i årliga tolk- och översättningsprov tolkar och översättare. Enligt uppgift är det bara ca en tiondel av alla som genomgår provet som blir godkända. Mot den bakgrunden är det en glädje att återge granskarnas omdömen i mitt fall:

Granskare 1:Examinanden är väl godkänd. Provet håller hög kvalitet, både översättningstekniskt och stilistiskt. Examinanden har goda kunskaper i både källspråket och målspråket samt visar prov på god translatorssed.

Granskare 2:Översättningen av alla tre texterna håller hög kvalitet.”